6 схеми, насочени към бизнеса, ще стартират през 2011 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси”

„Безопасен труд” на стойност 70 млн. лв. е насочена към модернизация, реконструкция и обезопасяване на машини, съоръжения и технологични процеси в предприятия. Предвижда внедряване и разработване на нови стандарти за безопасни условия на труд и обучение за това. Схемата е грантова и предвижда 350 работодатели да получат подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите. Максималният размер на помощта е 200 000 лв., за големите кандидати е предвидена възможност и за съфинансиране в размер на 25 % от стойността на договора.
 

Като продължение на популярната схема „Аз мога” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” от февруари месец ще стартира новият проект „Аз мога повече” с 50 млн. лв. бюджет, по който е предвидено поне 25 000 заети лица да бъдат включени в професионално обучение и 41 000 – в обучение по ключови компетентности – основно по чужди езици и компютри.

Продължава реализацията на схема „Квалификационни услуги и обучения на заети лица – фаза 3”. В рамките на операцията на стойност 34 млн. лв. ще се предоставят квалификационни услуги и обучения на заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия с цел повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост. По схемата до края на 2013 г. е предвидено да преминат през обучение 35 600 заети лица.

„Социални иновации в предприятията” е нова схема, която цели да въведе гъвкави форми на заетост за неравнопоставените лица на пазара на труда – младежи до 29 годишна възраст, лица над 55 годишна възраст, самотни родители и родители на деца с увреждания, които ще могат да работят на намалено работно време. По схемата работодателите ще кандидатстват с проект до 390 000 лв., като има възможност за 20% кръстосано финансиране за изграждане на детски кътове и столови за хранене към предприятията и фирмите. Минималният размер на помощта е 50 000 лв.

„Конкурентен старт на пазара на труда” за интегриране на уязвимите групи на пазара на труда на обща стойност 6 млн. 784 хил. лв. е схема насочена към безработните младежи до 29 годишна възраст и продължително безработните лица. Ще даде възможност чрез предоставяне на пакет от услуги, включващи професионално обучение и такова за придобиване на ключови компетентности да се намали броя на незаетите работни места на първичния трудов пазар. За целта ще бъде използван капацитета на 5-те Българо-германски центъра за професионално обучение – в Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Смолян и Царево. 2 000 младежи до 29 годишна възраст е предвидено да бъдат включени в обучение по професионална квалификация и още толкова по ключови компетентности.

„По-близо до работа” е нова схема на стойност 37 млн. лв., която цели да улесни географската мобилност на пазара на труда. Ще улеснява новонаетите лица в пътуването до работното им място в рамките на една година, в периметър 80 км на съответното населено място. Предвидено е от схемата да се възползват най-малко 9 200 лица.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни