Нов прием по схемата за квалификация на служителите

Третата фаза на схемата „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” ще бъде отворена през периода декември – януари.
 

По схема „Квалификационни услуги и обучения на заети лица” работодателите могат да кандидатстват с проекти, по които се предвижда обучение на вече заетите във фирмата им служители. В рамките на един проект служителите могат да преминат през едно или повече обучения за:
• придобиване и повишаване на професионалната квалификация;
• придобиване на ключови компетенции към които спадат: информационни и комуникационни технологии (ИКТ); владеене на чужди езици; умения като комуникативност, адаптивност, работа в екип, възможност за работа под стрес, мотивираност, умение за планиране, лидерски умения и др.

Обученията трябва да се предоставят от обучителни организации, като тези, свързани с придобиване и повишаване на професионалната квалификация, задължително се извършват от организации, лицензирани от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

По схемата се финансират разходи за хонорари на обучители, закупуване на теоретични и практически материали за обучението, наем на учебни зали и оборудване, консумативи, разходи за управление на проекта.

Максимално допустимата средна стойност  на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем е 925 лева, когато обучението е за придобиване или повишаване на професионална квалификация и 300 лева за обучение по ключови компетентности.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни