обучение

Обучения за заети лица

Срок за кандидатстване: 15.08.2017 г. , 17.30 ч. Бюджет: 50 млн. лв. В рамките на схемата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. Целта е да се подобрят уменията на заетите съобразно с актуалните нужди на бизнеса, да се повиши производителността на труда им и да се създадат условия за устойчивата им заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Какво е новото по втората фаза на схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица”?

Близо 3 месеца след обявения индикативен срок,  втората фаза на схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица”, стартира.

Схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3

Срок за кандидатстване: 31.05.2012 г. Кой може да кандидатства с проекти? Бенефициенти по схемата са работодатели, които могат да участват самостоятелно или в партньорство. Какви дейности могат да се финансират? I. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети; II. Обучение за придобиване на ключови компетенции, които са: 1. Общуване на роден език 2. Общуване на чужди езици

Схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Краен срок за представяне на проектните предложения: 1 октомври, 2007 г. Цели на програмата • Да се предоставят квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост. • Да се подобри адаптивността на заетите лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието. Кой може да кандидатства с проекти? • Образователни институции; • Обучаващи институции/ организации; • Работодатели; • Социално-икономически партньори.

Развитие на човешките ресурси

Представената информация е на база проект на документа По производителност на труда България е на едно от последните места в ЕС. Сред факторите, които допринасят за ниската производителност на труда са липсата на адекватни познания по информационни и комуникации технологии и чужди езици на заетите, ниските разходи на предприятията за продължаващо професионално обучение. Лошите условия на труд и остарялото оборудване също са сред основните фактори, влияещи на производителността. За справяне с описаните проблеми по програма „Развитие на човешките ресурси” са предвидени средства за финансиране на фирмите в следните направления:

Списък на обучителни организации по мярка 111

Одобрени са учебните центрове по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони. Държавен фонд „Земеделие” вече публикува подробна информация с пълен списък на учебните центрове с телефони и контакти, както и темите на обучителните курсове в различните области на земеделието.       

6 схеми, насочени към бизнеса, ще стартират през 2011 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси”

„Безопасен труд” на стойност 70 млн. лв. е насочена към модернизация, реконструкция и обезопасяване на машини, съоръжения и технологични процеси в предприятия. Предвижда внедряване и разработване на нови стандарти за безопасни условия на труд и обучение за това. Схемата е грантова и предвижда 350 работодатели да получат подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите. Максималният размер на помощта е 200 000 лв., за големите кандидати е предвидена възможност и за съфинансиране в размер на 25 % от стойността на договора.  

Нов прием по схемата за квалификация на служителите

Третата фаза на схемата „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” ще бъде отворена през периода декември – януари.  

Дават ни милиони да се научим на работа

Интервю на Соня Гълъбарова, в-к „Труд”, с Красимир Попов, заместник-министър на труда и социалната политика София, 19 ноември 2009 г. Май вие сте единственият зам.-министър, който не се оплаква, че не му стигат парите по различните програми и мерки, г-н Попов?

Професионално обучение и квалификация с ваучери по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Правителството определи условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”. Ваучерите с номинална стойност между 140 лв. и 1800 лв. ще се издават единствено от Агенцията по заетостта (АЗ) и ще бъдат вписвани в регистър, което ще осигури контрол и прозрачност при финансирането на обученията.