Актуализиран график за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2017 г.

Отново е изменена индикативната годишна работна програма по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2017 година

От документа, публикуван на сайта на МЗХГ, става ясно, че приемът на проекти по мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ , планиран за месец Декември, се отлага за 2018 г. и ще се проведе в периода април-юни. Добрата новина е, че бюджетът, който ще се разпредели между кандидатите по мярката е увеличен два пъти и вече е 100 млн. евро.

В периода Ноември – Декември 2017 г. ще се приемат проекти по:

  • мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма (ТПП) за развитие на малки земеделски стопанства“. Кандидатите по мярка 4.1.2 към ТПП трябва да са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности;
  • мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;
  • мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“;
  • Мярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;
  • Мярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;
  • Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“.

 

За подробна консултация и разработка на проекти по мерките по Програмата за развитие на селските райони, може да се свържете с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0878 21 16 500887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни