05

юли

2017

Резултати от оценката по схема „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“

Приключи оценката на подадените проектни предложения по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”.

От разгледаните общо 927 проекта, предложени за финансиране са 239 кандидати, на които ще бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 172 542 023.95 лева.

Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях

Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения