Съобщение във връзка със схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Във връзка със схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, МИЕТ уведомява одобрените за финансиране кандидати, че изисканите и предоставени от тях документи, изискуеми при сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схемата, са в процес на разглеждане от екипа по договаряне.

След произнасяне по тези документи и в случай на необходимост ще бъдат изготвени допълнителни писма с искане на документи и/или разяснения до част от кандидатите. В случай, че кандидатите са представили всички изискани документи и по отношение на тях не са констатирани обстоятелствата по чл. 31, ал. 1 от ПМС №121/2007 г., те ще бъдат включени в Доклад за проведената процедура по договаряне и в график за подписване и получаване на договор за безвъзмездна финансова помощ. След одобряване на Доклада графикът ще бъде оповестен на следния интернет адрес: http://www.opcompetitiveness.bg, като за публикуването му кандидатите ще бъдат уведомени и по електронен път.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни