кандидатстване по програми

Разработка на проект

„ЕВРО ПРОГРАМИ“ ЕООД предоставя на своите клиенти комплексна услуга за разработка и управление на проекти. Услугата включва всички етапи съпътстващи процеса на кандидатстване по избраната финансираща програма, а именно: 1. Предварителна оценка на потенциала на фирмата-кандидат за получаване на безвъзмездно финансиране. На този етап се прави прогноза за броя на точките, които може да получи проектът на кандидата, съобразно публикуваните критерии за оценка по съответната програма. Този анализ помага да бъдат идентифицирани силните и слабите страни на фирмата-кандидат и нейния проект и при възможност да се предприемат мерки за преодоляването на негативите. 2. Разработка на необходимите за кандидатстване документи – Бизнес планове, Апликационни […]

Предвижда се облекчено кредитиране на проекти по ПРСР

Държавен фонд „Земеделие” ще поиска за 2010 г. от финансовото министерство 100 млн. лв. за рефинансиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони, съобщи зам.-изпълнителният директор на фонда Светослав  Симеонов.  

НАРЪЧНИК за най-често допусканите грешки при кандидатстване по ОП Конкурентоспособност

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" публикува НАРЪЧНИК за най-често допусканите грешки при кандидатстване по Приоритетна ос 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г.  

ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД с одобрен проект по НИФ

В края на изминалата година бяха обявени резултатите от конкурсната сесия за избор на проектни предложения към Националния иновационен фонд за 2008.  

Публикувани са две оперативни ръководства за изпълнение на договори за безвъзмездна помощ

Управляващият орган и Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. подготвиха за бенефициентите, подписали договори за безвъзмездна помощ, ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по операция 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията" и ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по операция 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти".  

Информационен ден по ОП Конкурентноспособност

На 15 октомври 2008 г. от 9,00 ч. Министерството на икономиката и енергетиката ще отвори вратите си за представители на бизнеса, които са кандидатствали или имат намерение да подготвят проект за европейски средства по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г."  

Министерствата, управляващи програми, отварят вратите си за граждани

Министерствата, управляващи програми, отварят вратите си за граждани, фирми и неправителствени организации, които вече кандидатстват или имат намерение да подготвят проект за финансиране с европейски средства.  

Какво се случва с проектите по схема „Подкрепа за създаване на стартиращи иновативни предприятия“

Има нова оценителна комисия по схема „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия“. Проектните предложения отново се гледат и първите 10 договора се очаква да бъдат сключени до края на септември. Това споделиха лекторите на семинара по ОП Конкурентоспособност, проведен днес в х-л София.

График за оценяване на подадените проекти по мярка 112 и мярка 121

992 са подадените заявления за подпомагане по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства, а 1 241 са кандидатите по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ към 15 август т.г.

Няма да бъдат спирани парите по оперативните програми

След като на 23 юли излезе докладът на Европейската комисия, се разбра, че фирмите и земеделските производители, които все още се колебаят дали да кандидатстват по програмите, защото не е ясно дали ще бъдат спрени средствата по тях или не, няма от какво да се безпокоят.