одобрени проекти

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 2 ноември 2009 г.

Министерство на земеделието и храните – дирекция „Развитие на селските райони” и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, публикуваха справка за броя на приетите заявления по Програмата за развитие на селските райони, броя на разгледаните и одобрени проекти по различните мерки на програмата и размера на заявената субсидия по тях.

Проверете докъде е стигнала оценката на Заявлението ви по ПРСР 2007-2013г.

ДФЗ публикува информация за това докъде е стигнала оценката на всяко едно Заявление, подадено по ПРСР. Информацията е към 4.09.2009 г. Списъците с подадените Заявления по отделните мерки на програмата може да видите от линковете по-долу:

Нови одобрени проекти по схемата за стартиращи иновативни предприятия

През изминалата седмица бяха публикувани нови шест, одобрени за финансиране проектa по схема „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” по ОП Конкурентоспособност. Списъка им може да изтеглите оттук .

177 oдобрени проекти по схема „Конкурентоспособност – Фаза 3“ по ФАР

ИАНМСП публикува списъка на одобрените кандидати по схема "Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия – Фаза 3" по ФАР.  

Публикувани са две оперативни ръководства за изпълнение на договори за безвъзмездна помощ

Управляващият орган и Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. подготвиха за бенефициентите, подписали договори за безвъзмездна помощ, ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по операция 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията" и ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по операция 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти".  

Обявени са одобрените проекти по схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица“ по ОП РЧР

Агенцията по заетостта публикува списъка на одобрените кандидати по схема "Квалификационни услуги, обучение за заети лица" по ОП "Развитие на човешките ресурси".