Увеличават максималните помощи на земеделските стопани

Ще има нов регламент за подпомагане на земеделските производители с пари на държавата “de minimis”, на Европейската комисия относно минималните помощи в секторите на земеделието и рибарството.

Съгласно стария Регламент 1860/2004 год. един стопанин може да получи минимална помощ в размер на не повече от левовата равностойност на 3000 евро за три календарни години. Европейската комисия обаче е приела проект за нов регламент за минималните помощи, който предвижда те да бъдат увеличени на 6000 евро. Освен това в него е разписана и разпоредбата за обратно действие, която разрешава плащания и преди влизането му в сила.
 
По стария регламент ще бъдат подпомогнати земеделските производители от страната в изпълнение Постановление на Министерския съвет от 5 септември т.г. За декар напълно унищожена пшеница ще се предоставят по 35 лева, а за декар ечемик – 30 лева. Те ще бъдат превеждани по банковите сметки на производителите. 

Фонд “Земеделие” няма да подпомага по мярката производители, които имат неизпълнени договорни задължения по финансови линии с настъпил падеж, които имат публични задължения – данъци и такси, или са свързани по смисъла от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с длъжници на фонда. Земеделските стопани трябва да представят удостоверение за наличието, или липсата на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от съответната Териториална дирекция на НАП, но не по-късно от два месеца преди датата на подаване на документите. 

В съответствие с Регламента за помощите “de minimis” 1860/2004 год. е предвидено земеделските производители да подпишат декларация, че са уведомени за характера на помощта като минимална такава и за общия размер на минималните помощи, които могат да получат за период от три календарни години, както и да предоставят пълна информация за останалите минимални помощи, получени от тях.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни