Възобновен е приемът на проекти по схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 2”

Агенцията по заетостта, в качеството си на междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, възобновява приемането на проекти по схема за предоставяне безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 2”.

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са: предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост; подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците; удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.

Одобрените проекти ще се изпълняват на територията на цялата страна, а дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;
2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции -общуване на роден език; общуване на чужди езици; математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност (ИКТ); умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество; културна осъзнатост и творчество.

Крайният срок за представяне на проектните предложения по схемата е не по-късно от 28.02.2010 г.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни