Стартират схемите, финансиращи въвеждането на машини и оборудване в предприятията

На 15.10.2008 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. обявява две открити процедури за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ и BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия“.


Основната цел на процедурата BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ е оказването на подкрепа на малки и средни предприятия в България в постигането на технологична модернизация чрез насърчаване на инвестициите в ново оборудване и технологии, както и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации с оглед разширяване на дейността и повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия.

Основната цел на процедурата BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия“е оказването на подкрепа на големите предприятия в България в постигането на технологична модернизация чрез насърчаване на инвестициите в ново оборудване и технологии с оглед разширяване на дейността и повишаване на конкурентоспособността на големите предприятия.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за всяка една процедура е по 68 454 050 лева.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 12.01.2009 г., 16 ч. Проектните предложения се подават в териториални звена на Междинното звенона Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни