Финансиране за обучение на персонала

До 30 юни е отворена за кандидатстване схема BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“.

С финансиране по схемата работодателите могат да организират обучения на служителите си по нова професия, обучения по чужд език или обучения за работа с компютърни програми. Предвидените обучения трябва да съответстват на нуждите на работодателя, дейността на организацията или да са в сътоветствие със задълженията на обучаващите се. Крайната цел е да се подобрят уменията на заетите съобразно с актуалните нужди на бизнеса, да се повиши производителността на труда и да се създадат условия за устойчива заетост.

Кандидатите могат да получат до 100% безвъзмездна помощ за проектите си.

Проекти могат да подават микро, малки, средни и големи предприятия, като няма ограничение за правната им форма. Всеки работодател може да кандидатства с проект самостоятелно или в партньорство с още един или двама работодателя. Предвид максималните ставки за обучение на един служител е целесъобразно в проекта да бъдат включени поне 50 обучаеми.

По-пoдробна информация по схема „Обучения за заети лица“ може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни