ОП РЧР

Адаптирана работна среда

Очакван старт на прием на проекти: май 2023 г. Бюджет: 100 000 000 лева

Проект „Заетост за теб“

Период за прием: 1 юли – до изчерпване на финансовия ресурс Бюджет по схемата: 160 млн. лева

Списък на одобрените за финансиране проекти по схема „Обучение за заети лица“

От „Министерството на труда и социалната политика“ публикуваха резултатите от оценката на проектите по схема BG05M9OP001-1.021 „Обучение за заети лица“. Одобрени за финансиране са 378 проекта, от които: По компонент 1 – 14 проекта По компонент 2 – 364 проекта Отхвърлените проекти след извършената техническа оценка са 72. По-рано, на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, отпаднаха 22 проекта. Ние от „Евро програми“ ЕООД сме удоволетворени, че за клиентите, които ни се довериха за подготовката на проекти по схема „Обучение на заети лица“, оценката приключи успешно. Предстои следващия етап от работата – изпълнението на проектите, по време на който […]

Списък на проектите, които отпадат от оценка по схема „Обучение за заети лица“

Днес бе публикуван списък на проектите, които са предложени за отхвърляне на етап „оценка на административното съответствие и допустимостта“ по схема BG05M9OP001-1.021 „Обучение за заети лица“. Прегледът на основанията, поради които отпадат проектите показва, че основната част от канидатите са отхвърлени, поради липса на финансова стабилност. Проверката за финансова стабилност бе една от първите стъпки, които извършихме в рамките на първоначалната консултация с нашите клиенти, изразили интерес към програмата. Проверката се извършва на база данни от „Баланса“ и „Отчета за приходите и разходите“ на клиента и се изчислява чрез конкретна формула. Резултатът показва дали кандидатът отговаря на критериите за финансова […]

Управление на проект

Защо е важно? Одобрението на един проект и сключването на договор за неговото финансиране е само половината от пътя до крайната му реализация. За да усвои на практика пълния размер на одобрената финансова помощ, бенефициентът трябва да гарантира прозрачното разходване на средствата по проекта, коректното изпълнение на планираните дейности и постигане на заложените индикатори. За целта финансиращите институции са разработили детайлни правила и процедури, които трябва да бъдат спазвани при изпълнение на проектите и отчитане на разходите по тях. Тези правила и процедури са свързани с: – реда за избор на доставчиците и изпълнителите по проекта; – реда за отчитане […]

Подават се проекти по схема „Специфични обучения“

До 3000 лева за обучението на едно лице могат да получат канидатите по схема BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения“. Допустими кандидати са работодатели, развиващи своята основна или допълнителна дейност в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда. С парите по програмата работодателите могат да обучат собствени служители и/или безработни лица. Средствата се отпускат за провеждане на специфични за предприятията и работните места обучения, както и за специализирани чуждоезикови обучения. Формите на обучение могат да са дистанционна, смесена и присъствена. Крайният срок за прием на проекти е 31 октомври. По-подробна информация за […]

Финансиране за обучение на персонала

До 30 юни е отворена за кандидатстване схема BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“. С финансиране по схемата работодателите могат да организират обучения на служителите си по нова професия, обучения по чужд език или обучения за работа с компютърни програми. Предвидените обучения трябва да съответстват на нуждите на работодателя, дейността на организацията или да са в сътоветствие със задълженията на обучаващите се. Крайната цел е да се подобрят уменията на заетите съобразно с актуалните нужди на бизнеса, да се повиши производителността на труда и да се създадат условия за устойчива заетост. Кандидатите могат да получат до 100% безвъзмездна помощ за проектите си. Проекти […]

Обучения за заети лица

Срок за кандидатстване: 15.08.2017 г. , 17.30 ч. Бюджет: 50 млн. лв. В рамките на схемата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. Целта е да се подобрят уменията на заетите съобразно с актуалните нужди на бизнеса, да се повиши производителността на труда им и да се създадат условия за устойчивата им заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Резултати от оценката по ДБУТ

Приключи оценката на проектите по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”. Бюджетът от 80 млн. лв. ще бъде разпределен измежду 401 проекта. Още 1398 проекта успешно са преминали оценката, но остават в резервния списък в очакване на евентуално допълнително финансиране. Списък на предложените за финансиране проектни предложения Списък с резервни проектни предложения

Още 49 проекта отпадат по ДБУТ

От Министерството на труда и социалната политика публикуваха списък на още 49 проекта, които отпадат поради административно несъответствие и допустимост по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. Списъка може да изтеглите от тук