Списък на проектите, които отпадат от оценка по схема „Обучение за заети лица“

Днес бе публикуван списък на проектите, които са предложени за отхвърляне на етап „оценка на административното съответствие и допустимостта“ по схема BG05M9OP001-1.021 „Обучение за заети лица“.

Прегледът на основанията, поради които отпадат проектите показва, че основната част от канидатите са отхвърлени, поради липса на финансова стабилност.

Проверката за финансова стабилност бе една от първите стъпки, които извършихме в рамките на първоначалната консултация с нашите клиенти, изразили интерес към програмата. Проверката се извършва на база данни от „Баланса“ и „Отчета за приходите и разходите“ на клиента и се изчислява чрез конкретна формула. Резултатът показва дали кандидатът отговаря на критериите за финансова стабилност на програмата или не. В случай, че не отговаря, не се пристъпва към подготовка на проект и се спестяват последващи разходи на клиента за консултантски услуги.

Списък на предложените за отхвърляне проекти на АСД

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни