19

април

2017

Резултати от оценката по ДБУТ

Приключи оценката на проектите по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”.

Бюджетът от 80 млн. лв. ще бъде разпределен измежду 401 проекта. Още 1398 проекта успешно са преминали оценката, но остават в резервния списък в очакване на евентуално допълнително финансиране.

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък с резервни проектни предложения

Етикети