Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2010 г. по ОП Конкурентоспособност

Индикативната годишна работна програма има за цел да ориентира потенциалните кандидати, но окончателните условия по отделните схеми като дата на регистрация, годишен оборот, код по КИД 2008, развиване на дейност в определен регион и др., ще бъдат подробно разписани в Насоките за кандидатстване към всяка схема. 13-те схеми, които се предвижда да стартират през тази година, ще бъдат отваряни в следния график

Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“
Дата на обявяване: май 2010 г. и четвърто тримесечие на 2010 г.

Схема „Технологична модернизация в големи предприятия“
Дата на обявяване: май 2010 г.

Схема „Покриване на международно признати стандарти“
Дата на обявяване: второ тримесечие на 2010 г.

Схема „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“
Дата на обявяване: трето тримесечие на 2010 г.

Схема „Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията“
Дата на обявяване: четвърто тримесечие на 2010 г.

Схема „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници“
Дата на обявяване: четвърто тримесечие на 2010 г.    

Схема „Подкрепа за създаване на бизнес-инкубатори“
Дата на обявяване: второ тримесечие на 2010 г.

Схема „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите в България“ 
Дата на обявяване: второ тримесечие на 2010 г.

Схема „Развитие на научния капацитета на научни организации“
Дата на обявяване: четвърто тримесечие на 2010 г.

Схема „Създаване на мрежа от организации в подкрепа на бизнеса“
Дата на обявяване: четвърто тримесечие на 2010 г.

Схема „Създаване и укрепване на технологични центрове“
Дата на обявяване: четвърто тримесечие на 2010 г.

Схема „Създаване на офиси за технологичен трансфер“
Дата на обявяване: четвърто тримесечие на 2010 г.

Индикативната годишна работна програма, актуална към 27.04.2010 г., може да изтеглите също оттук .
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни