17

април

2010

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 12 април 2010 г.

Министерство на земеделието и храните – дирекция „Развитие на селските райони” и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, публикуваха справка за броя на приетите заявления по Програмата за развитие на селските райони, броя на сключените договори по различните мерки на програмата и размера на заявената субсидия по тях.


Справка за приетите заявления за подпомагане по мерките от ПРСР към 12.04.2010 г.
Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“
• приети заявления – 5434 бр.
• сключени договори – 4027 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 265 699 505 лв.
• субсидия по сключени договори – 196 122 455 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 200 303 775 лв.
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
• приети заявления – 2639 бр.
• сключени договори – 1841 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 716 640 434 лв.
• субсидия по сключени договори – 468 058 852 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 1 119 344 619 лв.

Mярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
• приети заявления – 138 бр.
• одобрени заявления – 0 бр.
• отхвърлени заявления – 0 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 181 492 134 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 471 302 997 лв.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“
• приети заявления – 57 бр.
• одобрени заявления – 0 бр.
• отхвърлени заявления – 0 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 20 481 295 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 274 650 694 лв.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“
• приети заявления – 787 бр.
• одобрени заявления – 0 бр.
• отхвърлени заявления – 0 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 259 868 762 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 248 902 190 лв.

Справка за усвояването на средствата по всички мерки по ПРСР може да изтеглите оттук 304.0 KB