мярка 4.2

На 30 ноември стартира приемът по мярка 4.2 по ПРСР

Със заповед на Министъра на земеделието е определен срок за прием на проекти по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони от 30 Ноември до 18 Декември включително. Бюджетът на финансовата помощ за този прием е 100 млн. евро. В този прием не са допустими за подпомагане разходи по проекти за колективни инвестиции с изключение на проекти за колективни инвестиции, представени от признати групи/организации на производители ЗАПОВЕД № РД 09-781 от 06.11.2015 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2

Проект на Наредба по мярка 4.2. по ПРСР

На 9 октомври Министерството на земеделието публикува проект на Наредба за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.. Документа може да бъде изтеглен от ТУК.

Критерии и точки за ранкинг на проектите по предстоящия прием по мярка 4.2

Комитетът по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони проведе заседание, на което беше обсъден проект на критерии за оценка по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по ПРСР 2014-2020. Министерство на земеделието предлага минималният брой точки по критериите за оценка да бъде в размер на 10 точки. Приемът се очаква да започне през ноември 2015 г., като бюджетът ще бъде в рамките на 100 млн. евро. Проектите ще получават 30 точки, ако преработват над 75% суровина в секторите животновъдство, плодове и зеленчуци. Предимство при кандидатстване ще имат проекти с инвестиции, които ще доведат до повишаване на […]

Мярка 4.2 за преработка на земеделска продукция по ПРСР 2014-2020 стартира през ноември

Първият прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще бъде отворен в средата на месец ноември и ще продължи около 3 седмици. Бюджетът на приема ще бъде около 150 млн. евро, като очакванията са, че проектните предложения отново ще надхвърлят предвидените средства. Подпомагане по мярката ще се предоставя за инвестиции в преработката/маркетинг на продукти от следните първични производствени сектори: 1. Мляко и млечни продукти, 2. Месо и месни продукти, 3. Плодове и зеленчуци, включително гъби, 4. Пчелен мед, 5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти, 6. Растителни и […]