Готвят се промени в наредбите за прилагане на мерките по Програмата за развитие на селските райони

Това става ясно от две презентации, публикувани в страницата на Министерството на земеделието и храните. Ето и по-важните промени, които се предвиждат:


Увеличение на авансовото плащане от 20 на 50% от размера на субсидията по всички инвестициони мерки (121, 123, 311, 312, 313, 321, 322). То ще се отпуска, както и досега, при предоставяне от страна на бенефициента на банкова гаранция в размер на 110% от стойността на аванса.
Промени в наредбата за прилагане на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
1. Документът за ползване на земята може да бъде освен договор за наем и аренда и споразумение за размяна на парцели (за комасация), който да бъде в сила не по-малко от 5 г. след датата на кандидатстване.
2. Увеличение с 10 % на помощта по мярката за:
• Инвестиции свързани с производството на мляко;
• Инвестиции в сгради и оборудване, чиято цел е подобряване на енергийната ефективност (например използването строителни материали, които намаляват топлинните загуби);
• Инвестиции свързани с производството на биогаз посредством използване на органични отпадъци получени от земеделската дейност на стопанството;
• Инвестиции свързани с производството на електричество или топлинна енергия посредством преработка на биомаса включително строителство или обновяване на складове за биомаса (за посрещане на собствени енергийни нужди на земеделската им дейност);
• Създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия;
• Инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии (например системи за напояване подобряващи ефективното използване на водата), водоспестяващо оборудване и в оборудване и съоръжения за съхранение на водата водещи до подобряване на управлението на водите;
• Инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за извършване на конверсия към биологично земеделско производство;
• Инвестиции за прилагане на Директива на Съвета 91/676/ЕЕС, отнасяща се за защита на водите от замърсявания с нитрати, предизвикани от земеделски източници, включително за инвестиции за подобряване на ефективността на използваните азотни торове и за подобряване на съхранението на оборския тор.
3. Като допустими разходи се добавя и закупуването чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване (включително компютърен софтуер) със срок на действие не по-дълъг от датата на заявката за плащане към Разплащателната агенция и при условие, че бенефициентът ще е собственик на съответния актив към тази дата. Други разходи свързани с лизинговия договор, като печалбата за лизинговата компания, разходите по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи, не се признават за допустими разходи.
Промени в наредбата за прилагане на мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
1. Увеличение с 10 % на помощта по мярката за:
• Инвестиции в сгради и оборудване, чиято цел е подобряване на енергийната ефективност (например използването строителни материали, които намаляват топлинните загуби).
• Инвестиции в сгради и оборудване за производство на био-енергия в случай на преработка на продукти (суровини), включени в Приложение I на Договора за създаване на ЕО;
• Инвестиции в сгради и оборудване за производство на енергия от други възобновяеми енергийни източници за собствените енергийни нужди на преработвателното предприятие;
• Инвестиции в сгради и оборудване за пречистване на отпадните води;
• Инвестиции свързани с подобряване на преработката и маркетинга на мляко и млечни продукти.
2. Помощ в максимален размер от 500 000 EUR на предприятие за инвестиции за преработка на продукти от Приложение № І на Договора за създаване на Европейската общност в продукти извън Приложението (например био-дизел, розово масло и др.), както и за преработка на горски продукти. Досега за горните инвестиции бенефициентите имаха право да получават до 200 000 евро.
3. Като допустими разходи се добавя и закупуването чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване (включително компютърен софтуер) със срок на действие не по-дълъг от датата на заявката за плащане към Разплащателната агенция и при условие, че бенефициентът ще е собственик на съответния актив към тази дата. Други разходи свързани с лизинговия договор, като печалбата за лизинговата компания, разходите по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи, не се признават за допустими разходи.
Промени в наредбите за прилагане на мерки  311 и 312
1. Увеличение с 10 % на помощта за инвестиции в сгради и оборудване за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници, при което безвъзмездното финансиране се увеличава от 70% на 80%.
Промени в наредбите за прилагане на мерки  321 и 322
1. Финансиране на 100% на проекти, които  не генерират приходи и са в обществен интерес, представени от юридически лица с нестопанска цел, местни поделения на вероизповедания или читалища.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни