подготовка на проект

Разширен е кръгът на фирмите, които могат да участват по схемата за технологична модернизация

За разлика от досега стартиралите програми към Министерството на икономикта, които финансират покупката на машини и оборудване, втората фаза на схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ не е насочена само към фирмите от преработващата промишленост, а има доста по-голям обхват.

Производителите на храни и напитки кандидатстват по две програми

В зависимост от суровините, които преработват и продуктите, които произвеждат, една част от предприятията от хранително-вкусовата промишленост могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ по ПРСР, а други по ОП „Конкурентоспособност“.

Финансиране за производство на биогорива и енергия от ВЕИ по програма „Развитие на селските райони”

Производството и използването на възобновяема енергия е обхванато в няколко мерки по програма „Развитие на селските райони”. Разграничаването е както следва:

Финансиране за фирмите с предмет на дейност преработка и маркетинг на селскостопанска продукция

По коя програма ще получават финансиране предприятията с предмет на дейност преработка и маркетинг на селскостопанска продукция?

Представяне

Здравейте! Казвам се Павлина Ветрилова и съм собственик и управител на „Евро програми“ ЕООД – консултантска фирма, специализирана в подготовката и управлението на проекти по европейските програми, насочени към бизнеса. „Евро програми“ ЕООД е създадена през 2008 г. в отговор на зараждащия се в онези първи години след присъединяването ни към ЕС, интерес към европейските програми като източник за финансиране на инвестиционните проекти на фирмите. В същото време в публичното пространство нямаше достатъчно информация за възможностите и сред потенциалните кандидати се ширеше разбирането, че европейските пари са само за избрани. Отчитайки тази липса и вярвайки, че от безвъзмездните средства може […]

През 2010 г. ще се ускорят плащанията по европейски проекти

Основната задачата на правителството през 2010 г. е да се ускорят плащанията и подготовката на нови проекти, финансирани от Европейския съюз.

Отварят мярка 2.6 “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”, ОПРСР

На 15 декември 2009 г. Управляващият орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” издаде Заповед за отваряне на мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от проритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”.

Готвят се промени в наредбите за прилагане на мерките по Програмата за развитие на селските райони

Това става ясно от две презентации, публикувани в страницата на Министерството на земеделието и храните. Ето и по-важните промени, които се предвиждат:

Готвят се изменения в наредбите по мерки 311 и 312

По-съществените от тях:

ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД с одобрен проект по НИФ

В края на изминалата година бяха обявени резултатите от конкурсната сесия за избор на проектни предложения към Националния иновационен фонд за 2008.