Какво се случва с оперативните програми и какво предстои

По Оперативна програма „Конкурентоспособност” в процес на изпълнение са 632 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 358 657 180 лв. Контрактувани са 17,4% от общия бюджет на програмата, като до края на 2009 г. се очаква те да достигнат 34,7%. Плащанията възлизат на 1 521 721 лв. (778 хил.евро).

До момента са обявени 9 процедури по приоритети 1, 2 и 4, предназначени за стартиращи иновативни предприятия, технологична модернизация на предприятията, покриване на международно признати стандарти, създаване на технологични паркове и укрепване на международните пазарните позиции на българската икономика, като 7 от тях са в изпълнение. В момента се набират проектни предложения по обявените през 2009 г. две процедури за създаване на технологични паркове и иновативни предприятия, които са без краен срок за кандидатстване.

До края на 2009 г. се предвижда да бъдат подписани всички необходими документи с ЕИФ за създаване на Холдингов фонд, което да позволи стартирането на инициативата JEREMIE по приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятия” и еднократното усвояване на 200 млн. евро (391, 2 млн. лв.). Реалното изпълнение на инициативата се очаква да започне през 2010 г., като най-късно до средата на годината се предвижда обявяването на първите процедури. JEREMIE ще улесни и ускори достъпа до финансиране на малки и средни предприятия, като за целта бъдат създадени гаранционни фондове, фондове за рисков капитал и фондове за микрокредитиране.

Изготвена е Индикативна годишна работна програма за 2010 г., която предвижда 13 операции, повечето от които в сферата на иновациите и високите технологии като създаване на клъстери, бизнес инкубатори и др. 8 от операциите са в абсолютно нови области. Индикативната годишна работна програма ще бъде представена за одобрение на Комитета за наблюдение на 25 ноември 2009 г.

Към 2 ноември 2009 г. по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) са приети 10 840 заявления (без мерки 211, 212 и 214) . Тези заявления са за обща стойност 4,787 млрд. лв. Сключени са 4 276 договора на обща стойност 1, 229 млрд. лв. Извършени са плащания за 457, 691 млн. лв. по всички мерки от програмата. Изплатени са 32,4% от бюджета по ПРСР (1,414 млрд.лв.) за периода 2007-2008, който трябва да бъде изплатен до края на 2010 г.

По мярка 211 „Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони” са приети общо 73 046 заявления (съответно за кампания 2007 г. – 22 649 заявления, за 2008г. – 24 151 и за 2009г. – 26 246).

По мярка 212 „Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските” са приети общо 30 265 заявления (съответно за кампания 2007г. – 9 412 заявления, за 2008 г. – 10 017 и за 2009 г. – 10 836).

По мярка 214 „Агроекологични плащания” – 1 462 за кампания 2008 и 1 446 за кампания 2009 г.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към момента са инициирани 57 операции за над 1,3 млрд.лева. Подадени са 3923 проектни предложения, от които са одобрени 1365, като броя на сключените договори е 1067 в размер на над 440 млн.лева. Разплатените средства по програмата са на стойност 99,43 млн.лева. На проведеното на 12 ноември 2009 г. пето заседание на Комитета за наблюдение на програмата бяха одобрени изменени критерии за избор на 17 текущи операции с цел разширяване на кръга на потенциалните бенефиценти и удължаване на сроковете на някои от тях. В допълнение бяха одобрени 4 нови операции. През следващата година особен интерес ще представляват процедурите в сферата на образованието като „ИКТ в образованието – Фаза 2”; „Да превърнем знанията в умения”; „Да направим училището привлекателно за младите хора”; „Развитие на дистанционни форми на обучение в системата на висшето образование”; „Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети”. Предвидено е разработване и стартиране и на нови операции насочени към демотивираните и трайно незаети лица, както и за деинституционализация на деца, настанени в специализирани институции.

По Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” към 1 ноември 2009 г. има осем сключени договора за финансиране на проекти по приоритетни оси 1 “Мерки за приспособяване на българския риболовния флот” и 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”. Общата стойност на сключените договори е 5 548 994,91 лева. Изготвен и одобрен е План за стартиране прилагането на Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” в България.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни