конкурентоспособност

Информационни дни по Оперативна програма „Конкурентоспособност“

На 21, 23 и 24 септември 2010 г. в 10 града на страната, съгласно приложения ГРАФИК, ще се проведат информационни дни по пет отворени процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г.

Има 113 кандидатури за технологична модернизация в големи предприятия

Общо 113 проектни предложения бяха подадени по процедурата за технологична модернизация в големи предприятия. Едно от предложенията е подадено след изтичането на крайния срок – 16 часа на 7 септември, и няма да бъде разглеждано. Процедурата за технологична модернизация в големи предприятия се финансира по линия на ОП "Конкурентоспособност". По нея се отпуска безвъзмездна финансова помощ в размер на 30 млн. евро (58 674 900 лева).  

Стартира приемът на проекти по схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 97 791 500 лева. Допустими за финансиране са следните дейности:• Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, пряко свързани с производствения процес и неговото управление;• Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др., представляващо дълготраен нематериален актив.• […]

Схеми по Конкурентоспособност може да останат за април

Стартът на най-очакваните от бизнеса схеми по ОП Конкурентоспособност „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и „Технологична модернизация в големи предприятия” може да се отложат за второто тримесечие на 2010 г.

Какво се случва с оперативните програми и какво предстои

По Оперативна програма „Конкурентоспособност” в процес на изпълнение са 632 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 358 657 180 лв. Контрактувани са 17,4% от общия бюджет на програмата, като до края на 2009 г. се очаква те да достигнат 34,7%. Плащанията възлизат на 1 521 721 лв. (778 хил.евро).

Прекратява се набирането на проекти по схемата за иновативни стартиращи предприятия

Временно се прекратява набирането на проектни предложения по схема 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия", поради изчерпване на обявените финансови средства.  

Стартира третата фаза на схема „Подкрепа за конкурентноспособността на българските МСП” по ФАР

Схемата финансира проекти за закупуването на технологично оборудване и въвеждане на международни стандарти Това е една от последните схеми, финансирани от предприсъединителната програма ФАР. По схемата могат да кандидатстват микро, малки и средни производствени предприятия, регистрирани преди 1.01.2006 г. и с приходи от продажби за 2007 г. над 100 хил. лева.

Ясно е кои хранително-вкусови предприятия могат да кандидатстват по ОП Конкурентоспособност

В продължение на месец след като ОП „Конкурентоспособност” стартира, от Министерството на икономиката не можеха да дадат отговор кои предприятия от хранително-вкусовия бранш са допустими за кандидатстване по програмата и кои не.

Допълнителен информационен ден по ОП „Конкурентоспособност“ в София

Поради изключително големия интерес от страна на бизнеса, Министерството на икономиката и енергетиката и Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия организират втори информационен ден в София по първите грантови схеми на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.".