Нов прием на проекти за иновации

Oт 28 юни до 26 септември тази година ще се приемат проекти по схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК

Схемата ще финансира проекти за разработване на иновации в следните приоритетни области:
• мехатроника и чисти технологии;
• ИКТ и информатика;
• индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
• нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Проекти могат да подават микро, малки, средни и големи предприятия с поне 3 приключени финансови години (2016,2015 и 2014). Предприятията могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство с научна организация.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 68 454 050 лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 100 000 лева, а максималният размер достига 1 млн. лева за големи предприятия. Процентът на безвъзмездната финансова помощ е от 25% до 80%.

При оценката на проектите ще се взима предвид степента на новост на разработваната по проекта иновация, пазарната ѝ приложимост; финансовата стабилност на предприятието-канидидат и опитът му в разработката и пазарната реализация на иновации.

Продуктова (стока или услуга) иновация е стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики.

Производствена (процесна) иновация е нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера.

По-детайлна информация за условията за кандидатстване по схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“ може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни