План за възстановяване и устойчивост

Представената информация е на база проект на документа

ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ
Основна цел на Програмата за икономическа трансформация е предоставяне на целева подкрепа за бързо възстановяване на българските микро, малки и средни предприятия (МСП) в основните проблемни области, които забавят трансформацията към дигитална, ниско въглеродна и ресурсно ефективна икономика с цел преодоляване на негативните последици от икономическата криза, породена от COVID-19 пандемията. Програмата се състои от три фонда:
Фонд 1 – Технологична модернизация
Фонд 2 – Зелен преход
Фонд 3 – Дигитализация
Всеки един от фондовете съдържа различни направления с ясно определена цел.

Фонд 1 – Технологична модернизация
Основната цел на подкрепата по този фонд е свързана с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МСП за внедряване на технологии, насочени към повишаване на ефективността на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига.
Очакваният ефект е повишаването на добавената стойност, активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност и повишаване на конкурентоспособността. Ще се насърчава използването на енергийно ефективни технологии, както и такива, насочени към прилагането на принципи на кръговата икономика.
Две направления на подкрепа
Направление 1 Модернизация от следващо поколение
Процедурата ще бъде насочена към предоставяне на подкрепа на високотехнологичните компании от национално определените приоритетни сектори от Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2021-2027 (НСМСП) г. за въвеждане на нови технологии и технологично обновление на производствения процес с know-how, софтуер и машини от следващо поколение.
Допустими за финансиране ще са разходи за:
– Закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи) – 90%
– Закупуване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив – 10%
Недопустими ще са разходи за закупуване на дълготрайни активи втора употреба, закупуване на земя и сгради, закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения.
% на безвъзмездната помощ: 40%
Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 200 хил. евро
Общ бюджет: 130 000 000 лева
Индикативен срок за кандидатстване: трето тримесечие на 2021 г.

Направление 2 Нови технологии и оборудване
Процедурата ще бъде насочена към предоставяне на подкрепа на средно и ниско технологични компании, включени в приоритетни сектори на регионално ниво от Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2021-2027 г., за въвеждане на нови технологии, know how и/или иновация и закупуване на ново технологично
Допустими за финансиране ще са разходи за:
– Закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи) – 90%
– Закупуване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив – 10%
Недопустими ще са разходи за закупуване на дълготрайни активи втора употреба, закупуване на земя и сгради, закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения.
% на безвъзмездната помощ: 40%
Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 200 хил. евро
Общ бюджет: 250 000 000 лева
Индикативен срок за кандидатстване: трето тримесечие на 2021 г.

Фонд 2 – Зелен преход
Целта на този фонд е да подкрепи МСП за въвеждане на решения в областта на кръговата икономика, така че същите да станат по-енергийно и ресурсонезависими, както и да ги подготви да възприемат предизвикателствата, свързани със зеления преход и въглеродната неутралност на икономиката.

Направление 1 Декарбонизация
На МСП ще бъде осигурена възможност за придобиване на активи, свързани с инсталиране на системи за електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравноморен режим на работа.
Насоченост на подкрепата: МСП предприятия от всички сектори с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.
Допустими за финансиране ще са разходи за:
– Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) – 15%
– Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) – 70%
– Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги) – 5%
– Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер) – 5%
% на безвъзмездната помощ: 50%
Максимален размер на безвъзмездното финансиране: …
Общ бюджет: 20 000 000 лева
Индикативен срок за кандидатстване: второ тримесечие на 2022 г.

Направление 2 Кръгова и нисковъглеродна икономика
Дейностите по настоящото направление са свързани с предоставяне на подкрепа за оптимизация и внедряване на екологични решения и технологии, както и изграждане на капацитет за по-ефективно управление, намаляване и преработка на генерираните в производството отпадъци на предприятията от сектор С Преработваща промишленост на българската икономика.
В резултат от предоставената подкрепа предприятията от посоченият сектор ще имат достъп до нови технологии и решения, които да направят техните производства по-екологосъобразни и с по-ниска нива на емисии, а оттук и по-устойчиви от гледна точка на тяхната дейност в контекста на Зелената сделка.
Допустими за финансиране ще са разходи за:
– Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи) – 85%
– Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ ресурсната и ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им – 5%
– Разходи за придобиване на специализиран софтуер и компютърни приложения) – 10%
% на безвъзмездната помощ: 50%
Максимален размер на безвъзмездното финансиране: …
Общ бюджет: 455 000 000 лева
Индикативен срок за кандидатстване: четвърто тримесечие на 2021 г.

Фонд 3 – Подкрепа за дигитализация в предприятията
Основната цел на подкрепата по този фонд е свързана с ускоряване на процеса и повишаване нивото на дигитализация на българските МСП. Очакваният ефект e чрез подкрепата предприятията да повишават нивото на интеграция на дигиталните технологии в своята дейност и да станат по-подготвени за възприемане на технологии от Индустрия 4.0..

Направление 1 Подкрепа за дигитализация и киберсигурност
Дейностите са насочени към осигуряване на подкрепа за първо ниво „Компютъризация“ и второ ниво „Свързаност“ на дигитализация на компаниите от всички сектори на икономиката. Предвижда се това да бъде постигнато чрез предоставяне на ваучери на МСП за реализиране на дигиталните технологии и решения. Обхватът на ваучерите ще включва и въвеждане на мерки за осигуряване на киберсигурност, като важен елемент от процеса на дигитализация на предприятията.
Компютъризацията и свързаността са основни изисквания за внедряване на Индустрия 4.0 и преминаване към по-високите на нива на цифрова трансформация. Началните два етапа на дигитализация, подкрепяни по настоящото направление, са последвани от четири допълнителни етапи, в които се развиват необходимите за Индустрия 4.0 технологии, за които ще бъде осигурено финансиране по линия на Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027.
Насоченост на подкрепата: МСП от всички сектори на българската икономика.
Допустими за финансиране ще са разходи за:
– Закупуване на компютри, хардуер – 40%
– Разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др. подобни – 30%
– Разходи за придобиване на софтуер, активи за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др. – 30%
Максимален размер на безвъзмездното финансиране: до 30 хил. лева под формата на ваучери
Общ бюджет: 216 500 000 лева
Индикативен срок за кандидатстване: трето тримесечие на 2021 г.

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ
В рамките на компонента се предвижда финансиране на мерки за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите. Допустими дейности по компонента са:
• Извършване на обследване за ЕЕ;
• Проектиране;
• Подмяна на съществуващи дограми с по-ефективни;
• Подобряване на топлинната изолация на външни ограждащи елементи;
• Подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по-енергоефективни или използването на отпадна топлина от технологични процеси;
• Използване на ВЕИ в сградите;
• Подмяна системи за осветление с по-енергоефективни;
• Повишаване ефективността на системи за вентилация, климатизация и БГВ.
Кандидатите трябва да представят енергийно обследване и изготвен финансов анализ.
Допустими бенефициенти: микро/малки, средни и големи предприятия на територията на цялата страна.
% на безвъзмездната помощ: 50%
Бюджет: 282 240 000 лв.
Индикативен срок за кандидатстване: трето тримесечие на 2022 г.