Минал прием

Обучения за заети лица

Срок за кандидатстване: 15.08.2017 г. , 17.30 ч.

Бюджет: 50 млн. лв.

В рамките на схемата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. Целта е да се подобрят уменията на заетите съобразно с актуалните нужди на бизнеса, да се повиши производителността на труда им и да се създадат условия за устойчивата им заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Специфични обучения

Краен срок за кандидатстване: 31.10.2017 г., 17.30 часа

Бюджет: 10 млн. лева

Целта на процедурата е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения.

Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността

Краен срок за кандидатстване: 7 март 2017 г.
Бюджет: 30 млн. лева

Общата цел на процедурата е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса.

Добри и безопасни условия на труд

Краен срок за кандидатстване: 14.06.2016 г., 17.30 часа

Бюджет: 80 млн. лв.

Схема „Ново работно място 2015“

Три крайни срока за кандидатстване: 14.09.2015 г, 19.11.2015 и 05.02.2016 (схемата е прекратена след 19.11.2015)

Цел на схемата: Схемата финансира проекти, които имат за цел създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица

Кой може да кандидатства с проекти?

Бенефициенти по схемата са работодатели - микро, малки, средни предприятия и големи предприятия

Схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3

Срок за кандидатстване: 31.05.2012 г.

Кой може да кандидатства с проекти?
Бенефициенти по схемата са работодатели, които могат да участват самостоятелно или в партньорство.

Какви дейности могат да се финансират?
I. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети;
II. Обучение за придобиване на ключови компетенции, които са:
1. Общуване на роден език
2. Общуване на чужди езици

Схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Краен срок за представяне на проектните предложения: 1 октомври, 2007 г.

Цели на програмата
• Да се предоставят квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост.
• Да се подобри адаптивността на заетите лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.
Кой може да кандидатства с проекти?
• Образователни институции;
• Обучаващи институции/ организации;
• Работодатели;
• Социално-икономически партньори.