Предстоящи програми

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (2014-2020)

Период за прием на проекти: януари - март 2023

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на селските общини

Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони (2023-2027)

Интервенцията има за цел да обхване микро предприятията, които са основен източник на растежа и създаването на повече работни места, включително диверсификация на икономическите дейности на земеделските стопани, които преобладават в тези райони.