Текущи програми

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.343

Период за прием на проекти: 01.07 - 03.08.2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Гълъбово и Опан

Мярка 5.1. Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития

Краен срок: 10.07.2020 г. 17:30 ч.

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г.

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.410

Краен срок за кандидатстване: 20.07.2020 г. 17:30 ч.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Брезово и Братя Даскалови

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.422

Краен срок за кандидатстване: 04.09.2020 г. 17:00 ч.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Костинброд и Своге

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.361

Краен срок за кандидатстване: 15.09.2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш