Текущи програми

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.276

Период за прием на проекти: 25.03.2020 г., 17:00 часа

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Червен бряг и Искър

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.056

Период за прием на проекти: 06.01 - 28.02.2020 г.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Марица

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: 17.03 - 11.05.2020 г.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Добричка

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.345

Период за прием на проекти: 02.01 - 02.03.2020 г., 17:30 ч.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Главиница и Ситово

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.336

Период за прием на проекти: 28.01.2020 г. - 28.02.2020 г. 17:30 часа

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Балчик и Генерал Тошево

Мярка 4.2. Инвестиции в преработващия сектор

Краен срок за кандидатстване: 31.03.2020 г.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Любимец и Ивайловград