Текущи програми

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Краен срок за кандидатстване: 13.12.2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Костенец

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Краен срок за кандидатстване: 13.12.2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Долни Чифлик и Бяла

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: до 18 януари 2021

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Раковски