Текущи програми

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г.

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.279

Период за прием на проекти:03.08 - 30.09.2020 г.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Крумовград и Момчилград

Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности – BG06RDNP001-19.379

Краен срок за кандидатстване: 10.10.2020 г.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Нова Загора

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.370

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Самоков