Минал прием

Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията – BG16RFOP002-1.014

Краен срок за кандидатстване: 15.10.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.014 трябва да се изпълняват на територията на общините Радомир и Земен

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.047

Краен срок за кандидатстване: 10.10.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.047 трябва да се изпълняват на територията на община Бяла слатина

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.042

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.042 трябва да се изпълняват на територията на общините Тутракан и Сливо поле

Насърчаване на предприемачеството – BG16RFOP002-2.048

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.048 трябва да се изпълняват на територията на община Марица

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.043

Краен срок за кандидатстване: 27.09.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.043 трябва да се изпълняват на територията на общините Радомир и Земен

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.032

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.032 трябва да се изпълняват на територията на общините Балчик и Генерал Тошево

Повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности

Краен срок за кандидатстване: 20.08.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.054 трябва да се изпълняват на територията на общините Котел, Сунгурларе и Върбица

Подкрепа за предприемачеството – BG16RFOP002-2.053

Краен срок за кандидатстване: 12.08.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.053 трябва да се изпълняват на територията на община Девня или община Аксаково

Насърчаване на предприемачеството

Краен срок за кандидатстване: 08.10.2018 г. и 10.12.2018 г.

Бюджет: 67 227 768,06 лева

Подобряване на производствения капацитет в МСП

Период за прием на проекти: 17.12.2018 - 21.05.2019 г.

Бюджет: 146 687 250 лева