Минал прием

Насърчаване на предприемачеството

Краен срок за кандидатстване: 08.10.2018 г. и 10.12.2018 г.

Бюджет: 67 227 768,06 лева

Подобряване на производствения капацитет в МСП

Период за прием на проекти: 17.12.2018 - 21.05.2019 г.

Бюджет: 146 687 250 лева

Развитие на клъстери в България

Период за прием на проекти: 12.12.2016 - 28.04.2017 г.
Бюджет: 39 116 600 лева

Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.

Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

Срок за кандидатстване: 18 януари – 19 май 2017 г.
Бюджет: 97 791 500 лева

Цел: Намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа за големите предприятия в България за насърчаване на изпълнението на проекти за енергийна ефективност.

Разработване на продуктови и производствени иновации

Краен срок за прием на проекти: 26 септември 2017 г.

Бюджет: 68 454 050 лв.

Цел: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Период за прием на проекти: 21.11.2017 - 23.04.2018 г.

Бюджет: 71 644 656 лв.

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

Бюджет по схемата: 58 674 900 лева

Срок за кандидатстване: 15 август 2016 г.

Схема Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Срок за прием на документи за разработване на иновации: 05.02-05.05.2016 г.
Бюджет: 10 000 000 евро (19 558 300 лв.)

Схема "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" ще финансира проекти за разработване на иновации, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):

Схема Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Срок за прием на документи за внедряване на иновации: 23.12.2015 - 04.04.2016

Бюджет: 97 791 500 лева

Схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” ще финансира проекти, чието изпълнение води до пазарна реализацияна иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен процес,  попадащи  в обхвата на изброените по-долу приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация:

• ИКТ и информатика:

− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;

− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри

Схема Подобряване на производствения капацитет на МСП

Бюджет по схемата: 293 374 500 лева
Срок за кандидатстване:

До 8 юли 2015 г. ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства

До 8 септември 2015 г. САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства

До 9 ноември 2015 г., САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги

Допустими за финансиране са разходи за: