Минал прием

Повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности

Краен срок за кандидатстване: 20.08.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.054 трябва да се изпълняват на територията на общините Котел, Сунгурларе и Върбица

Подкрепа за предприемачеството – BG16RFOP002-2.053

Краен срок за кандидатстване: 12.08.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.053 трябва да се изпълняват на територията на община Девня или община Аксаково

Насърчаване на предприемачеството

Краен срок за кандидатстване: 08.10.2018 г. и 10.12.2018 г.

Бюджет: 67 227 768,06 лева

Подобряване на производствения капацитет в МСП

Период за прием на проекти: 17.12.2018 - 21.05.2019 г.

Бюджет: 146 687 250 лева

Развитие на клъстери в България

Период за прием на проекти: 12.12.2016 - 28.04.2017 г.
Бюджет: 39 116 600 лева

Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.

Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

Срок за кандидатстване: 18 януари – 19 май 2017 г.
Бюджет: 97 791 500 лева

Цел: Намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа за големите предприятия в България за насърчаване на изпълнението на проекти за енергийна ефективност.

Разработване на продуктови и производствени иновации

Краен срок за прием на проекти: 26 септември 2017 г.

Бюджет: 68 454 050 лв.

Цел: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Период за прием на проекти: 21.11.2017 - 23.04.2018 г.

Бюджет: 71 644 656 лв.

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

Бюджет по схемата: 58 674 900 лева

Срок за кандидатстване: 15 август 2016 г.

Схема Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Срок за прием на документи за разработване на иновации: 05.02-05.05.2016 г.
Бюджет: 10 000 000 евро (19 558 300 лв.)

Схема "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" ще финансира проекти за разработване на иновации, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):